بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 3
بازدید ماه صفحه : 4
بازدید سال صفحه : 4
بازدید امروز سایت : 598
بازدید هفته سایت : 32183
بازدید ماه سایت : 73798
بازدید سال سایت : 73798

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9612006
موضوع: بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع وانتقال غرب و مرکز گیلان
میزان سپرده: 2016257000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت :
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-5-22 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-5-25 18:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-5-26 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-6-5 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-6-5 10:00:00
روزنامه رسمی:

بصورت دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: دعوتنامه 001.zip
صورتجلسه مستند سازی و تجدید مناقصه 001.zip
صورتجلسه کمیته فنی پایانی بررسی قیمتها 001.zip
صورتجلسه گشایش پیشنهاد ها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .