بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 5
بازدید ماه صفحه : 10
بازدید سال صفحه : 10
بازدید امروز سایت : 168
بازدید هفته سایت : 25320
بازدید ماه سایت : 76474
بازدید سال سایت : 76474

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: 02175094405008:

02175094405008


شماره: 9612006
موضوع: تجدید مناقصه بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع وانتقال غرب و مرکز گیلان
میزان سپرده: 2016257000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1396-7-12 09:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1396-7-16 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1396-7-17 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1396-7-29 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396-7-29 10:00:00
روزنامه رسمی:

بصورت دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: تعیین برنده 001.zip
دعوتنامه 001.zip
کمیته فنی 001عادله بودن قیمت.zip
کمیسیون 3 برنده بودن 001.zip
کمیسیون شماره2 عادله بودن قیمت 001.zip
گشایش پاکتها 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .