آمار فصلی سال 1402
تاریخ انتشار : 1403/02/19 اندازه پرونده: 978751 bytes
تاریخ انتشار : 1402/12/02 اندازه پرونده: 968670 bytes
تاریخ انتشار : 1402/12/02 اندازه پرونده: 959961 bytes
تاریخ انتشار : 2023/08/23 اندازه پرونده: 985389 bytes

آمار فصلی سال 1401
تاریخ انتشار : 2023/06/19 اندازه پرونده: 908419 bytes
تاریخ انتشار : 2023/06/19 اندازه پرونده: 897322 bytes
تاریخ انتشار : 2023/06/19 اندازه پرونده: 885811 bytes
تاریخ انتشار : 2022/07/26 اندازه پرونده: 944153 bytes

آمار فصلی سال 1400
تاریخ انتشار : 2022/05/16 اندازه پرونده: 709787 bytes
تاریخ انتشار : 2022/01/31 اندازه پرونده: 826983 bytes
تاریخ انتشار : 2021/12/22 اندازه پرونده: 845737 bytes
تاریخ انتشار : 2021/08/29 اندازه پرونده: 841150 bytes

آمار فصلی سال 1399
تاریخ انتشار : 2020/08/12 اندازه پرونده: 837649 bytes
تاریخ انتشار : 2020/11/22 اندازه پرونده: 866479 bytes
تاریخ انتشار : 2021/02/08 اندازه پرونده: 960374 bytes
تاریخ انتشار : 2021/05/29 اندازه پرونده: 876160 bytes

آمار فصلی سال 1398
تاریخ انتشار : 2019/08/26 اندازه پرونده: 842520 bytes
تاریخ انتشار : 2019/11/02 اندازه پرونده: 878679 bytes
تاریخ انتشار : 2020/01/26 اندازه پرونده: 889975 bytes
تاریخ انتشار : 2020/05/04 اندازه پرونده: 937365 bytes

آمار فصلی سال 1397
تاریخ انتشار : 2019/05/08 اندازه پرونده: 627057 bytes
تاریخ انتشار : 2019/05/08 اندازه پرونده: 664652 bytes
تاریخ انتشار : 2019/05/08 اندازه پرونده: 726302 bytes
تاریخ انتشار : 2019/05/18 اندازه پرونده: 737406 bytes

آمار فصلی سال 1396
تاریخ انتشار : 2019/05/08 اندازه پرونده: 392284 bytes
تاریخ انتشار : 2019/05/08 اندازه پرونده: 269910 bytes
تاریخ انتشار : 2019/05/08 اندازه پرونده: 546100 bytes
تاریخ انتشار : 2019/05/08 اندازه پرونده: 715704 bytes

6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0