پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار فصلی سال 97

خلاصه وضعيت شركت برق منطقه اي گيلان تا پايان خرداد (بهار) 1397

آمار

تاریخ انتشار : 1398/02/18

اندازه پرونده : 627057 bytes

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

  خلاصه وضعيت شركت برق منطقه اي گيلان تا پايان شهریور(تابستان) 1397

  آمار

  تاریخ انتشار : 1398/02/18

  اندازه پرونده : 664652 bytes

  امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

   خلاصه وضعيت شركت برق منطقه اي گيلان تا پايان آذر(پاییز) 1397

   آمار

   تاریخ انتشار : 1398/02/18

   اندازه پرونده : 726302 bytes

   امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

    خلاصه وضعيت شركت برق منطقه اي گيلان تا پايان اسفند (زمستان) 1397

    آمار

    تاریخ انتشار : 1398/02/28

    اندازه پرونده : 737406 bytes

    امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱


     آمار فصلی سال 96

     خلاصه وضعيت شركت برق منطقه اي گيلان تا پايان خرداد (بهار) 1396

     آمار

     تاریخ انتشار : 1398/02/18

     اندازه پرونده : 392284 bytes

     امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

      خلاصه وضعيت شركت برق منطقه اي گيلان تا پايان شهریور(تابستان) 1396

      آمار

      تاریخ انتشار : 1398/02/18

      اندازه پرونده : 269910 bytes

      امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

       خلاصه وضعيت شركت برق منطقه اي گيلان تا پايان آذر(پاییز) 1396

       آمار

       تاریخ انتشار : 1398/02/18

       اندازه پرونده : 546100 bytes

       امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

        خلاصه وضعيت شركت برق منطقه اي گيلان تا پايان اسفند (زمستان) 1396

        آمار

        تاریخ انتشار : 1398/02/18

        اندازه پرونده : 715704 bytes

        امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


         5.3.12.0
         V5.3.12.0