دفتر بودجه

سمت: مدير دفتر بودجه
آقای سيد روح اله احمدي اندبیلی
سال استخدام: 1382
ایمیل: R.Ahmadi [at] Gilrec.co.ir
رشته و گرایش تحصیلی: كارشناسی علوم اقتصادی

سابقه خدمت دولتی: 20 سال

 

وظایف دفتر بودجه:

- نظارت بر پيش بيني وتهيه وتنظيم هزينه هاي جاري در بخشهاي توليد و انتقال نيروي برق و درآمدهاي عملياتي و غير عملياتي
- نظارت بر پيش بيني وتهيه وتنظيم هزينه هاي سرمايه اي (عمراني) در بخشهاي توليد ، انتقال ، بهينه سازي انتقال و فن آوري اطلاعات و ارتباطات و برآورد منابع مالي مربوطه جهت اجراي طرحها
- برگزاري و مديريت جلسات بودجه با معاونتها جهت تنظيم بودجه در بخشهاي مختلف و اخذ تأييديه هيئت مديره و ارسال آن به مجمع عمومي
- ارائه بودجه پيشنهادي شركت در بخشهاي مختلف به مجمع و حضور در جلسات مختلف جهت دفاع از بودجه پيشنهادي
- پيگيري در جهت تصويب و ابلاغ بودجه از مجمع
- تهيه و تنظيم موافقتنامه هاي عملياتي طرحهاي سرمايه اي مربوط به سرمايه گذاري اختصاصي توليد ، انتقال ، بهينه سازي انتقال و فن آوري اطلاعات و ارتباطات و پيگيري جهت مبادله آنها با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت نيرو
- حضور در جلسات مختلف با كارشناسان و مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي به منظور دفاع از موافقتنامه هاي طرحهاي سرمايه اي
- دريافت موافقتنامه هاي مصوب و ابلاغ آن به واحدهاي مربوطه و پيگيري جهت اخذ ابلاغ تخصيص در مقاطع سه ، شش ، نه و دوازده ماهه
- تهيه بودجه تفصيلي و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط در محدوده زماني مربوطه
- بررسي عملكرد ريالي و فيزيكي طرحها و پروژه ها و مقايسه با برنامه هاي مصوب و ارائه تحليلهاي لازم در اين زمينه و تهيه گزارشات لازم جهت مقامات ذيربط
- ايجاد زمينه هاي ارتباطي مؤثر با ساير واحدهاي شركت به منظور اجراي هرچه بهتر فعاليتها
- جمع آوري اطلاعات و پيشنهادات راجع به اصلاح بودجه سالانه در بخشهاي مختلف جاري و سرمايه اي و پيشنهاد آن به مراجع ذيصلاح (مجمع عمومي) در محدوده زماني مشخص
- انجام ساير وظايف مشابه ارجاعي


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0