دفتر خدمات مشترکين و مديريت مصرف و وصول درآمد

سمت: مدیر دفتر خدمات مشترکين
خانم سهیل طاهری
ایمیل: s.taheri [at] gilrec [dot] co [dot] ir
شماره تلفن: 33332730-013
رشته و گرایش تحصیلی: کارشناسی ارشد MBA- مدیریت مالی

سابقه خدمت دولتی: 24 سال

 

وظایف دفتر خدمات مشترکين و مديريت مصرف و وصول درآمد:

- بررسی درخواست های تامین برق ارجاعی در محدوده قدرت و ولتاژ تحت اختیار شرکت برق منطقه ای گیلان

- نظارت بر تنظیم قراردادهای تامین برق براساس آیین نامه ها و مقررات مربوطه و هزینه های پرداخت شده (پیش بینی شده) و برنامه زمانبندی تعهدات فنی و مالی

- نظارت بر کلیه مراحل اجرای قراردادهای تامین برق بر اساس برنامه زمانبندی تعیین شده (فنی و مالی) و شرایط مندرج - در قرارداد به منظور حصول اطمینان از اجرای کامل مفاد قرارداد

- نظارت بر فرایند ارائه خدمات کاهش موقت قدرت قراردادی مشترکین

- نظارت بر وصول هزینه های خدمات و انشعاب بر اساس آیین نامه ها و هزینه های برآورد شده

- تهیه گزارش های آماری مورد نیاز سایر واحد ها یا سازمانها

- بررسی تعرفه های برق و آیین نامه های مربوط و ارائه نظرات و پیشنهادات به شرکت توانیر و وزارت نیرو

- دریافت اطلاعات قرائت کنتور مشترکین و صدور صورتحساب

- تهیه گزارش، جدول و نمودار از میزان فروش و وصول انرژی و انشعاب براساس صورتحسابها و مبالغ اعلام شده به منظور اطلاع مدیریت از وضعیت موجود


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0