بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 12
بازدید ماه صفحه : 59
بازدید سال صفحه : 642
بازدید امروز سایت : 1336
بازدید هفته سایت : 20865
بازدید ماه سایت : 90190
بازدید سال سایت : 630061

education-poll

پرسشنامه APO

پرسشنامه APO

ضمن سپاس از بابت وقتی که برای پاسخ به سوالات صرف می کنید، پرسشنامه زیر با هدف ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان تهیه شده است. با عنایت به اینکه پاسخ منصفانه و دقیق جنابعالی کمک زیادی به برنامه های آتی شرکت برای بهبود وضعیت فرآیندهای کاری می نماید، خواهشمند است به سوالات پاسخ دهید. این اطمینان به شما داده می شود که پاسخ های شما به صورت کاملا محرمانه در نزد ما باقی می ماند و فقط برای تجزیه و تحلیل کلی استفاده خواهد شد.

فقط حروف و علائم فارسی

فقط حروف و علائم فارسی

معیار 1- رهبری مدیریت دانش

سوال 1- مدیریت ارشد، مفهوم دانش، چشم انداز و استراتژي را در سطح سازمان میان کلیه کارکنان انتقال داده و ارتباط آنها را با چشم انداز، مأموریت ها و اهداف سازمان برقرار کرده است.

سوال 2- اقدامات اولیه توسط سازمان(مدیریت) براي ایجاد محرك هاي مدیریت دانش انجام شده است. (مانند واحدهاي هماهنگ کننده مرکزي مدیریت دانش براي مدیریت صحیح دانش، اداره مرکزي و مدیر واحد مدیریت دانش، تیم هاي فناوري اطلاعات، تیم هاي بهبود کیفیت وگروه هاي کارشناسی مرتبط و شبکه هاي اجتماعی دانش)

سوال 3- منابع مالی براي پیاده سازي (آزمایشی) و ایجاد فضاي مشارکت مدیریت دانش تخصیص داده شده است.

سوال 4- سازمان از خط مشی هاي ایمنی و حمایت کننده مدیریت دانش استفاده می کند (مانند کپی رایت، حق امتیاز، مدیریت دانش و امنیت دانش)

سوال 5- مدیران ارشد خودشان در پیاده سازي مدیریت دانش به عنوان الگو عمل کرده و ارزش هاي به اشتراك گذاري و کار گروهی را رعایت می کنند. آن ها زمان قابل توجهی را براي انتشار اطلاعات از طریق کارکنان و تسهیل جریان افقی اطلاعات میان سایر کارکنان واحدها صرف می کنند.

سوال 6- مدیریت ارشد بهبود عملکردها، یادگیري کارکنان و سازمان و اشتراك دانش، خلق دانش و نوآوري را ترویج داده، حمایت کرده و تشویق می کند.

معیار 2 - فرآیندها

سوال 7- سازمان مزیت هاي کلیدي و اصلی خود را شناسایی نموده (مزیت هاي مهم استراتژیک که منجر به مزیت هاي رقابتی می شود) و آنها را با مأموریت ها و اهداف استراتژیک خود همسو نموده است.

سوال 8- سازمان سیستم هاي کاري و فرآیندهاي کلیدي براي خلق ارزش براي ارباب رجوع و براي دسترسی به عملکرد عالی سازمانی را طراحی نموده است.

سوال 9- بکارگیري تکنولوژي جدید، اشتراك دانش در سازمان، انعطاف پذیري، کارایی و اثر بخشی، فاکتورهاي کلیدي در طراحی فرآیندهاي سازمانی هستند.

سوال 10- سازمان یک سیستم سازماندهی شده براي مدیریت وضعیت هاي بحرانی یا وقایع پیش-بینی نشده به اجرا گذاشته است که از توقف ناخواسته فرآیندها جلوگیري نموده و بهبودهاي لازم را در سازمان انجام می دهد.

سوال 11- سازمان براي اطمینان از تأمین نیازهاي مشتریان و نتایج کسب و کار پایدار، فرآیندهاي کاري کلیدي را به اجرا گذاشته و مدیریت می نماید.

سوال 12- سازمان بصورت مستمر فرآیندهاي کاري را براي دسترسی به عملکرد بهتر و کاهش انحرافات، بهبود خدمات و محصولات ارزیابی و بهبود داده و با توجه به آخرین تحولات کسب و کار آنها را بروزرسانی می کند.

معیار 3 - کارکنان

سوال 13- برنامه هاي رشد و توسعه منابع انسانی سازمان منجر به افزایش دانش کارکنان، مهارت، توانمندي ها، پشتیبانی اهداف کلی سازمان و مشارکت در عملکردهاي برتر سازمانی می شود.

سوال 14- سازمان فرآیندهاي سیستماتیک(نظام مند) معرفی براي کارکنان جدید به منظور آشنایی با مدیریت دانش و مزایاي آن، سیستم مدیریت دانش و ابزارهاي مدیریت دانش تهیه و تدوین به اجرا گذاشته است.

سوال 15- سازمان یک فرآیند رسمی براي آموزش، مربی گري و کارآموزي کارکنان دارد.

سوال 16- سازمان یک بانک اطلاعاتی براي ثبت و ضبط و نگهداري توانایی ها و شایستگی هاي کارکنان دارد.

سوال 17- کارکنان در سازمان به گروه ها و تیم هاي کوچکی تقسیم شده و در خصوص مسائل و مشکلات کاري تشکیل تشکیل جلسه می دهند. (براي مثال:دوایر کنترل کیفیت، کارگروه هاي بهبود کار، تیم هاي چند وظیفه اي کارگروه هاي کارشناسی)

معیار 4 - تکنولوژی(فن آوری اطلاعات)

سوال 18- مدیریت سازمان زیر ساخت هاي فن آوري اطلاعات را در سازمان استقرار داده و توانایی هاي تسهیل کننده مدیریت دانش را فراهم کرده است (مانند : اینترنت و وب سایت ها)

سوال 19- زیر ساخت هاي فن آوري اطلاعات با استراتژي مدیریت دانش سازمان همسو می باشد.

سوال 20- تمامی کارکنان به رایانه دسترسی دارند.

سوال 21- تمامی کارکنان به اینترنت و ایمیل دسترسی دارند.

سوال 22- اطلاعات ارائه شده در وب سایت اینترنت، بصورت منظم و دورهاي بروز رسانی می شود.

سوال 23- اینترنت (یا شبکه مشابه آن) بعنوان یک منبع عمده براي ارتباطات سازمانی و به منظور پشتیبانی از انتقال و اشتراك گذاري اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

معیار 5 - فرایندهای دانش

سوال 24- سازمان فرآیندهاي سیستماتیک(نظام مند) براي شناسایی، خلق، ثبت و ضبط و نگهداري، به اشتراك گذاري و بکارگیري دانش ایجاد کرده است.

سوال 25- سازمان بانک اطلاعاتی دانش را تهیه و نگهداري کرده است، در این بانک اطلاعاتی دارایی هاي دانشی و منابع مورد استفاده در کل سازمان قابل شناسایی می باشد.

سوال 26- دانش حاصله از تکمیل فعالیتهاي امور و پروژه ها در سازمان مستند شده و به اشتراك گذاشته می شود.

سوال 27- دانش بحرانی و کلیدي از کارکنانی که سازمان را ترك می کنند، ثبت و نگهداري می شود.

سوال 28- سازمان عملکردهاي بهتر و آموزه هاي ایجاد شده در سازمان را در کل سازمان به اشتراك می گذارد تا از این طریق از دوباره کاري ها و اختراع مجدد جلوگیري کند.

سوال 29- فعالیت هاي بهینه کاوي در داخل و خارج سازمان انجام می شود، نتایج حاصله براي بهبود عملکردهاي سازمانی و خلق مجدد دانش مورد استفاده قرار می گیرد.

معیار 6 - یادگیری و نوآوری

سوال 30- سازمان بصورت مستمر ارزش هاي حاصله از یادگیری و نوآوري را در سازمان تقویت می کند.

سوال 31- سازمان ریسک هاي ناشی از خطاهاي ارتباطی را به عنوان یادگیري فرصت ها مورد توجه قرار داده و براي جلوگیري از تکرار، ارزیابی هاي مستمر انجام می دهد.

سوال 32- تیم هاي چند وظیفه اي براي حل مشکلات مشترك ناشی از واحدهاي سازمانی مختلف سازماندهی شده و براي رفع چنین مشکلاتی جلساتی منظم تشکیل می دهند.

سوال 33- کارکنان احساس می کنند براي ایده هاي آنان بها داده شده و در ایجاد فرآیند ارزش سازمانی مشارکت دارند.

سوال 34- مدیریت در جهت شناسایی و دسترسی به ابزارها و تکنیک هاي جدید مدیریت دانش، تلاش می کند.

سوال 35- به کارکنانی که به صورت گروهی کار کرده و اطلاعات را به اشتراك می گذارند، پاداش داده شده و تشویق می شوند.

معیار 7 - نتایج مدیریت دانش

سوال 36- سازمان سوابق اندازه گیري موفقیت آمیز مدیریت دانش و تغییرات ایجاد شده در محرك هاي مدیریت دانش را ثبت و نگهداري می کند.

سوال 37- براي ارزیابی اثرات مدیریت دانش و محرك هاي مدیریت دانش، اندازه گیري ها بصورت مستمر انجام می شود.

سوال 38- سازمان از طریق کاهش زمان تولید محصولات یا خدمات، صرفه جویی در هزینه هاي عمده، استفاده بهینه از منابع، تصمیم گیري هاي صحیح و افزایش سرعت نوآوري توانسته است به بهره- وري بالاتري دست یابد.

سوال 39- سازمان توانسته است از طریق نتایج حاصل از بهبود بهره وري، کیفیت و رضایت مندي مشتریان، سودآوري خود را افزایش دهد.

سوال 40- سازمان از طریق مدیریت دانش و بهبود فرآیندهاي کسب و کار و ارتباط با مشتري توانسته است کیفیت خدمات خود را ارتقا دهد.

سوال 41- سازمان توانسته است از طریق بهره وري بالاتر، سودآوري بیشتر و کیفیت بهتر خدمات رشد پایدار داشته باشد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .