پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شناسنامه خدمات شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

  خدمات شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

           
       14651303000 خدمات صورتحساب
لینک شماره تماس ایمیل مستندات توافق سطح خدمت نظرسنجی متوسط زمان
                 13031465100 تسویه حساب   

2 روز

                13031465101 تسویه بدهی   
2 روز
                13031465102 تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه   
4 روز
                13031465103 صدور قبض المثنی   
1 روز
                13031465104 بررسی صورتحساب   
5 روز
               13031465105 سوابق مصارف و صورتحساب   
5 روز
                13031465106 سوابق پرداخت   
5 روز
       14661303000 خدمات مشترکین
           
                13031466100 درخواست انصراف قبل از برقراری
5 روز
                13031466101 تغییر مکان داخلی   
5 روز
                13031466102 نصب مجدد انشعاب   
5 روز
                13031466103 جمع آوری موقت انشعاب   
5 روز
                13031466104 جمع اوری دایم انشعاب   
5 روز
                13031466105 اصلاح اطلاعات   
4 روز
               13031466106 اصلاح نام   
4 روز
               13031466107 تغییر نام   
4 روز
               13031466108 آزمایش کنتور   
5 روز
                13031466109 اصلاح سرویس انشعاب   
5 روز
                13031466110 قطع موقت انشعاب   
5 روز
                13031466111 وصل مجدد انشعاب   
2 روز
      14671303000 رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت
           
                13031467100 افزایش آمپراژ   
3 روز
                13031467101 درخواست کاهش آمپراژ   
6 روز
                13031467102 درخواست انشعاب آمپری   
4 روز
                13031467103 تفکیک یا ادغام انشعاب   
5 روز
               13031467104 واگذاری برق موقت   
5 روز
               
      خدمات جدید و در مرحله دریافت کد خدمت (کد خدمت موقت می باشد)
         
                 D02.N01 استعلام حریم خطوط
        10 روز
                 D07.N02 صدور پروانه احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده
    25 روز
                 D01.N01 پرداخت صورتحساب خسارت
        15 روز
                 D09.N01 رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
      10 روز
                D07.N09 تائید صورتحساب نیروگاه‌های تولید پراکنده
      7 روز
               
               

 


5.3.12.0
V5.3.12.0