اطلاع رسانی قوانین مرتبط با خدمات

اطلاع رسانی قوانین مرتبط با خدمات

ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت آدرس خدمت قوانین مرتبط
1  - تسویه حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032117100 https://egov.gilrec.co.ir/d21n01
2  - تغییر تعرفه یا گزینه انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032117101 https://egov.gilrec.co.ir/d21n02
3  - صدور قبض المثنی برای مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032117102 https://egov.gilrec.co.ir/d21n03
4  - صدور قبض میان دوره مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032117103 https://egov.gilrec.co.ir/d21n04
5  - درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032117104 https://egov.gilrec.co.ir/d21n05
6  - مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032117105 https://egov.gilrec.co.ir/d21n06
7  - مشاهده سوابق پرداخت مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032117106 https://egov.gilrec.co.ir/d21n07
8  - درخواست افزایش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032118100 https://egov.gilrec.co.ir/d22n01
9  - درخواست کاهش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032118101 https://egov.gilrec.co.ir/d22n02
10  - درخواست کاهش موقت قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032118102 https://egov.gilrec.co.ir/d22n03
11  - درخواست جمع آوری دایم انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032118103 https://egov.gilrec.co.ir/d22n04
12  - درخواست تغییر نام مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032118104 https://egov.gilrec.co.ir/d22n05
13  - درخواست آزمایش کنتور مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032118105 https://egov.gilrec.co.ir/d22n06
14  - درخواست قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032118106 https://egov.gilrec.co.ir/d22n07
15  - درخواست وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032118107 https://egov.gilrec.co.ir/d22n08
16  - درخواست تفکیک انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032118108 https://egov.gilrec.co.ir/d22n09
17  - درخواست ادغام انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032118109 https://egov.gilrec.co.ir/d22n10
18  - درخواست اصلاح اطلاعات متقاضیان و مشترکین  13032119100 https://egov.gilrec.co.ir/d23n01
19  - درخواست برقراری انشعاب از شرکت های برق منطقه ای  13032119101 https://egov.gilrec.co.ir/d23n02
20  - درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032119102 https://egov.gilrec.co.ir/d23n03
21  - استعلام حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق  13032120100 https://egov.gilrec.co.ir/d02n01
22  - درخواست تغییر حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق  13032120101 https://egov.gilrec.co.ir/d02n02
23  - درخواست صدور موافقت اصولی احداث نیروگاه های تولید پراکنده  13032121100 https://egov.gilrec.co.ir/d07n01
24  - درخواست صدور تائیدیه اتصال به شبکه نیروگاه‌های تولید پراکنده  13032121104 https://egov.gilrec.co.ir/d07n05
25  - درخواست ارائه معرفی‌نامه به سرمایه‌گذار مولدها  13032121103 https://egov.gilrec.co.ir/d07n04
26  - درخواست تنظیم قرارداد نیروگاه‌های تولید پراکنده  13032121102 https://egov.gilrec.co.ir/d07n03
27  - درخواست صدور موافقت‌نامه اتصال به شبکه سراسری برق  13032121101 https://egov.gilrec.co.ir/d07n02
28  - درخواست تعیین نرخ برق نیروگاه­های تولید پراکنده  13032121105 https://egov.gilrec.co.ir/d07n06
29  - درخواست تائید صورتحساب نیروگاه‌های تولید پراکنده  13032121106 https://egov.gilrec.co.ir/d07n07
30  - ثبت شکایات از شرکت های برق منطقه ای  13032122100 https://egov.gilrec.co.ir/d09n01
31  - درخواست خدمات عضویت کتابخانه  13032122101 https://egov.gilrec.co.ir/d10n01  
32  - درخواست كارآموزی  13032122102 https://egov.gilrec.co.ir/d11n01
33  - ثبت پيشنهادات مردمی  13032122103 https://egov.gilrec.co.ir/d13n01
34  - درخواست ملاقات با مسئولین  13032122104 https://egov.gilrec.co.ir/d15n01
35  - مشاهده کارنامه آماری برق منطقه ای  13032122105 https://egov.gilrec.co.ir/d06n02
36  - مشاهده اولویت‌های پژوهشی  13082123100 https://egov.gilrec.co.ir/d12n01
37  - حمایت از اجرای پروژه های پژوهشی (عقد قرارداد پژوهشی 13082123101 https://egov.gilrec.co.ir/d12n02

گروه دورانV6.0.12.0