معاونت بهره برداری

ghanbarzadeh.jpg

سمت: معاونت بهره برداری
آقای مهندس حسن قنبرزاده شاخالي
ایمیل: h.ghanbarzadeh [at] gilrec.co.ir

شماره تلفن: 013-‌33321604

رشته و گرایش تحصیلی: كارشناسي ارشد مهندسی برق- قدرت

سابقه خدمت دولتی: 32 سال

 

وظایف معاونت بهره برداری:

- برنامه ریزی ونظارت براجرای برنامه ها ، دستورالعملها ، روشها وسیستم های بهره برداری شبکه های فوق توزیع وانتقال

- برنامه ریزی ونظارت براجرای برنامه ها ، دستورالعملها ، روش ها وسیستم های تعمیر ونگهداری شبکه های فوق توزیع وانتقال

- سازمان دهی وجایگزینی مطلوب نیروهای انسانی در جهت بالابردن کارایی وبهره وری

- پیشنهادسمت ها ی مدیران وروسای امور وواحدهای تحت مدیریت معاونت بهره برداری

- برنامه ریزی ونظارت برکنترل شبکه تحت پوشش واجرای سیاست های وزارت نیرو در ارتباط با کنترل شبکه

- نظارت برتولید برق در منطقه وکنترل قراردادهای خریدانرژی وتعمیرات اساسی

- نظارت وبرنامه ریزی در بخش نیروی انسانی در معاونت وارائه پیشنهادات مربوطه برای اصلاح ساختار سازمانی ، آموزشهای موردنیاز وجذب نیروهای انسانی موردنیاز وکارآمد

- نظارت برسیستم مالی در معاونت واجرای روش ها وسیاست های مالی شرکت در معاونت

- نظارت برسیستم انبار در معاونت واجرای روش ها وسیاست های مالی شرکت در معاونت

- پیشنهاد بودجه معاونت در بخش های جاری واصلاح وبهینه سازی

- مشارکت در جلسات ستادی شرکت

- انعکاس کمبودها ومشکلات در معاونت وهم یاری وارائه پیشنهادات لازم برای رفع آنها

- بررسی وتحلیل حوادث شبکه های فوق توزیع وانتقال وارائه گزارشات مربوطه

- برقراری وایجاد جلسات وکمیته های داخلی در معاونت بمنظور بهره گیری از نظرات مدیران وکارشناسان برای اجرای سیاست تصمیم گیری مشارکتی

- برقراری هماهنگی لازم با سایر معاونتها وامور

- برقراری هاهنگی لازم با سایرادارات ، شرکت ها وسازمانها درچهارچوب تفویض اختیارات

- برقراری وایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان معاونت در چهارچوب مقررات ، قوانین وآیین نامه ها

- ایجادفضای مناسب همکاری بین واحدهای مختلف در معاونت


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0