واحد آمار و اطلاعات

امروزه اهمیت نقش روز افزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها، سیاست گزاری ها و برنامه ریزی ها بر کسی پوشیده نیست. این نقش و قابلیت های آن در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری و سامانه های اطلاعاتی آنها نه تنها از شاخص های توسعه یافتگی به شمار می رود، بلکه در اختیار نداشتن آمار و اطلاعات کافی، صحیح و بهنگام، اتخاذ سیاست های موثر و برنامه ریزی های توسعه ای را ناممکن می گرداند. بر مبنای این نگرش نقش و جایگاه نظام آمار و اطلاعات و انسجام آن در توسعه صنعت برق که یکی از صنایع زیر بنایی کشور است از اهمیت و حساسیت غیر قابل انکاری برخوردار است.

وظایف واحد آمار:

1- تهیه گزارش های استاندارد و آمارهای تحلیلی با تکیه بر اصول بنیادین آمارهای رسمی

2- نظارت بر ایجاد و نگهداری  بانک های اطلاعاتی با تاکید بر به روز بودن آمار و اطلاعات

3- هماهنگی در تعاریف اقلام آماری بر اساس استاندارد های وزارت نیرو به منظور یکسان سازی آمار و اطلاعات

4- سنجش و بررسی نیازهای آماری شرکت در راستای برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت

5- نگاه فرایندی و کیفی به تولید آمار جهت حرکت به سمت پیاده سازی نظام آماری ثبتی مبنا، بر اساس سیاست های مرکز آمار ایران

و...

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0