دوشنبه, 4 شهريور 1398
  • ساعت : ۹:۱۹:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ 
پیام مدیریت مصرف هفته
استفاده از دور كند كولر

برای کاهش مصرف برق، در صورت امکان از دور کند کولر استفاده فرمایید.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0