چهارشنبه, 1 آبان 1398
  • ساعت : ۹:۱۹:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ 
پیام مدیریت مصرف هفته
استفاده از دور كند كولر

برای کاهش مصرف برق، در صورت امکان از دور کند کولر استفاده فرمایید.

امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0