دفتر بازار برق

سمت: مدير دفتر بازار برق
آقای مهندس محسن بابازاده
ایمیل: m.babazadeh [at] gilrec.co.ir
تلفن: 01333667337
رشته و گرایش تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق- الكترونيك

سابقه خدمت دولتی: 27 سال

 

وظایف دفتر بازار برق:

- ايجاد هماهنگي لازم وكنترل ونظارت برعملكرد كارشناسان توليد ، مصرف ، درآمد وبودجه

- نظارت بر عملكرد گردش روزانه بازار و بررسي نتايج وارائه پيشنهادات لازم جهت بهود روند كار

- نظارت وكنترل برقراردادهاي توليد وانتقال وبازارهاي جانبي وبررسي راههاي امكان افزايش درآمد وكاهش هزينه ها

- بررسي وايجاد هماهنگي هاي لازم در بخش توليد ( بررسي هزينه هاي توليد نيروگاهي وبرنامه ريزي تعميرات

- اساسي و دوره اي ) جهت كاهش خاموشيها وخروجيهاي واحد نيروگاهي جهت بهره برداري بهينه بررسي وايجاد هماهنگي لازم با بخش هاي انتقال جهت بهره برداري بهينه از شبكه انتقال

- بررسي عملكرد بازارهاي مختلف موجود در ساير كشورها واستفاده از تجربيات آنها جهت بهبود كارايي و افزايش بهره

- وري به منظور افزايش درآمد شركت كنترل ريالي عمليات خريد وفروش وتهيه روشهاي اجرايي براي تطبيق با بودجه مصوب شركت


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0