ارتباط با مسئولین معاونت ها و دفاتر

کد استان(013)

معاونت ،  دفتر و  امور شرکت

نام مسئول دفتر

شماره تلفن

نشانی

دفتر مدیریت عامل

آقای مقدس زاده

آقای قاسمی

33321000

فاکس33321067

ساختمان اول-  طبقه دوم

دفتر هیأت مدیره

آقای مقدس زاده

33328444

ساختمان اول-  طبقه دوم

دفتر حراست و امور محرمانه

آقای صالحی

33320956

ساختمان هشتم –  طبقه اول

دفتر روابط عمومی

آقای پوریکتا

33323058

فاکس 33323057

ساختمان هشتم –  طبقه اول

دفتر حقوقی

خانم قلی زاده

33320656

ساختمان پنجم- طبقه اول

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

خانم محمدپور

33321066

ساختمان اول -  طبقه دوم

معاونت طرح و توسعه

خانم ظهوری

33321019

ساختمان اول -  طبقه اول

معاونت بهره برداری

آقای مهدوی

33321604

ساختمان اول -  طبقه دوم

معاونت نیروی انسانی

آقای اسکندری

33328441

ساختمان اول -  طبقه سوم

معاونت مالی و پشتیبانی

آقای رضایی

33328924

ساختمان اول -  طبقه دوم

دفتر آموزش  و   واحدورزش

آقای محمدی

33332503

ساختمان پنجم-  طبقه اول

دفتر  فن آوری و ارتباطات

خانم آزرمند

33320012

ساختمان سوم

دفتر تحقیقات

خانم مخمدپور

33331308

جنب استخر

دفتر مهندسی طرحها

آقای عباسپور

33337768

ساختمان اول -  همکف

مجری خط

*

33328625

ساختمان دوم –  طبقه همکف

مجری پست

آقای روشندل

33322178

ساختمان دوم –  طبقه اول

مجری طرح ساختمان

خانم مصطفی پور

33323033

ساختمان دوم –  طبقه اول

امور مالی و ذیحسابی

آقای بخشنده

33331325

فاکس   33328443

ساختمان ششم – طبقه اول

امور کارکنان و  رفاه

آقای پورجادی

33333604

ساختمان اول -  طبقه سوم

امور قراردادها و تدارکات

آقای طالب خانی

33328445

ساختمان اول -  طبقه اول

امور نظارت بر خدمات عمومی

آقای حبیبی

33328923

ساختمان اول -  همکف

امور انتقال نیرو

-

33661216

رشت – جاده تهران -  جنب شرکت سیمکو

امور تعمیرات

-

33664031

رشت – جاده تهران -  جنب شرکت سیمکو

امور دیسپاچینگ

-

33664040

رشت – جاده تهران -  جنب شرکت سیمکو

امور غرب

-

44611437

پونل -  بعد از کارخانه چوکا – پست230 پونل

امور شرق

-

42334236

لاهیجان -  میدان برق -  پست لاهیجان 1

انبار مرکزی

-

33690092

رشت –  کیلومتر 5 جاده تهران

دبیرخانه

خانم پاک نعمت

33334286

ساختمان اول -  همکف

شرکت توزیع نیروی برق گیلان

-

33665001

رشت – بلوار امام خمینی


گروه دورانV6.0.12.0