کمیته سلامت اداری

اعضای کمیته سلامت اداری

دکتر محسن نوربخش (رئیس کمیته)

اسماعیل پناه مقدم (دبیر)

هادی قائمی (دبیر حقوق شهروندی)

حسین محمد زاده (عضو)

رضا احمدی (عضو)

مجید انصاری(عضو)

مهندس عادل سلیمانی (عضو)

مهندس آرش سهراب نیا (عضو)

پریسا پاکنعمت (عضو)

 


6.0.12.0
گروه دورانV6.0.12.0