اعضای کمیته مدیریت مصرف

(رئیس کمیته) - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
(عضو) - مهندس علیرضا جوادی - معاون برنامه ریزی و تحقیقات
(عضو) - دکتر محسن نوربخش - معاون مالی و پشتیبانی
(عضو) - مهندس عادل سلیمانی - مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار
(عضو) - مهندس زینال سلمان زاده - مدیر امور انتقال نیرو
(عضو) - رضا احمدی - مدیر دفتر روابط عمومی
(عضو) - مهندس حسین شهیدی مقدم - کارشناس مدیریت مصرف
(عضو) - پریسا پاک نعمت - مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده
(دبیر) - سهیل طاهری - مدیر دفتر خدمات مشترکین، مدیریت مصرف و وصول درآمد


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0