نظارت بر حفاظت
 

سمت: مدير امور نظارت بر حفاظت و ابزار دقيق
 

ایمیل:
تلفن: 01333668076
رشته و گرایش تحصیلی:

 

وظایف نظارت بر حفاظت:

- برنامه ريزي انجام تست وتعميرات پيشگيرانه وابلاغ آن به گروههاي كاري براي اجراء ونظارت براجراء آن برنامه ريزي كشيك اموردرمواقع غيراداري

- دريافت عيوب اعلام شده از پستها وبررسي آنها وابلاغ به گروههاي كاري(ادارات – اندازه گيري- انتقال ونيروگاه – سيستمهاي فوق توزيع )

- بررسي درخواستهاي مجوزانجام كار گروههاي كاري رلياژ وتاييد وانجام هماهنگي هاي لازم با واحدهاي بهره برداري ومركز ديسپاچينگ

- ارسال گزارش كارهاي انجام شده تعميرات پيشگيرانه به دفترفني انتقال

- بررسي وتائيد محاسبات انجام شده رله هاي حفاظتي

- نظارت وبررسي قرائت كنتور مصرف كننده هاي مستقيم از پستهاي فوق توزيع وارسال آنها به معاونت مالي وپشتيباني

- نظارت برتست وراه اندازي تجهيزات حفاظتي واندازه گيري وثبات پستهاي جديد درحال احداث يا توسعه

- پيش بيني ودرخواست لوازم يدكي موردنياز

- هماهنگي هاي لازم بادفتر فني شبكه توانير جهت تنظيمات رله هاي حفاظتي خطوط انتقال شبكه سراسري

- نظارت براجراي صحيح كليه قوانين ودستورالعملها درحوزه كاري

- شركت درجلسات كميته بررسي حوادث وبهبود بهره برداري وديگر جلسات برحسب دستورمعاونت بهره برداري

- پيش بيني هزينه هاي سالانه درقالب طرحها اصلاح وبهينه مربوط به حوزه كاري ونظارت وپيگيري خريدهاي انجام شده

- نظارت برقراردادهاي پيمانكاري وپيگيري مستمر تامرحله انجام كار

- نظارت برانجام كارهاي انجام گرفته درآزمايشگاه حفاظت وابزار دقيق- اندازه گيري وكاليبرسيون دستگاهها


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0