دفتر فنی انتقال
 

سمت: مدیر دفتر فنی انتقال
تلفن: 01333668040

 

 

وظایف دفتر فنی انتقال:

- پيش بيني هزينه هاي سالانه مربوط به حوزه كاري 

- جمع بندي وبررسي وبرآورد بودجه معاونت بهره برداري ( بخش جاري  (بهينه سازي  عمومي واداري لوازم فني ولوازم يدكي ) 

- بررسي وتهيه برنامه پروژه هاي اصلاح وبهينه سازي

 - پيگيري اجراي پروژه هاي بهينه سازي وبررسي گزارشات واصله در مورد پيشرفت فيزيكي وريالي پروژه ها وگزارشات نهايي

- پيگيري مسائل مربوط به بهبود بهره برداري وسيستم تضمين كيفيت 

- پيگيري در زمينه برقراري كميته بهبود بهره برداري ونظارت براجراي تصميمات اتخاذ شده در كميته

- نظارت بر برنامه هاي آموزشي كاركنان معاونت بهره برداري وپيگيري اجراي برنامه آموزشي وتدوين برنامه آموزشي مورد نياز خارج از تقويم آموزشي شركت

- بررسي محاسبات بخش بار اتصال كوتاه

- هماهنگي رله  پايداري شبكه وانجام آن در موارد لزوم 

- ايجاد ارتباط با دفتر فني شبكه توانير جهت ايجاد هماهنگي كارها با ساير واحدهاي مربوطه در كشور 

- كنترل ، بررسي وبروز درآوردن نقشه هاي عملياتي پستها وخطوط

- اجراي ارزيابي داخلي در موارد لزوم 

- پيگيري مسائل مربوط به ارزيابي حوزه معاونت بهره برداري

- نظارت بر اجراي برنامه هاي بازديد با دوربين ترموويژن وتحليل نتايج حاصله وانعكاس آنها به واحدهاي تعميراتي وپيگيري براي رفع عيوب  نظارت بر تنظيم برنامه سالانه تعميرات پيشگيرانه ونظارت بر اجراي آن 

- هدايت كميته بررسي حوادث وبررسي وارائه گزارش نهايي حوادث واتفاقات شبكه 

- پيگيري ونظارت بر مسايل ايمني حوزه معاونت بهره برداري وشركت در جلسات مربوطه 

- بررسي طرحهاي توسعه شبكه وبرنامه ريزي ده ساله شبكه وارائه نظرات اصلاحي 

- نظارت بركارهاي اجرايي وتعميراتي حوزه معاونت بهره برداري  انجام بركارهاي اجرايي وتعميراتي حوزه معاونت بهره برداري

- انجام همكاري هاي مشاوره اي با كليه واحدهاي حوزه معاونت بهره برداري 

- بررسي سيستماتيك شبكه وگزارشات وراهكارهاي ارائه شده وپيشنهاد موارد تاييد شده وموثر در وضعيت شبكه طرحها وپروژه ها 

- بررسي گزارشات خروج تجهيزات  حوادث شبكه  خاموشيها  تلفات  وضعيت بار خطوط وترانسها و... تهيه شده توسط بخشهاي زير مجموعه واصلاح وتاييد آنها وارسال براي واحدهاي ذيربط 

- نظارت بر آزمايشگاه روغن وآزمايشگاه فشار قوي در جهت اجراي صحيح كارها وهدايت آنها 

- پيگيري مسائل مربوط به انفورماتيك در حوزه معاونت بهره برداري 

- بررسي وپيش بيني وضعيت شبكه در سالهاي آينده


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0