دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار
901888.jpg

سمت: مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار
آقای دکتر فرزاد فلاحی

ایمیل: f.falahi  [at] gilrec [dot] co [dot] ir
شماره تلفن: 33329227-013
رشته و گرایش تحصیلی: دکتری مهندسی برق - قدرت

سابقه خدمت دولتی: 12 سال

 

وظایف دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار :

- تهيه وتدوين برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت ودرازمدت تغييرات ونوسازي نيروگاهها ، شبكه هاي توليد ، انتقال وتوزيع برق با هماهنگي حوزه هاي ذيربط در شركت مادرتخصصي جهت تامين مقادير برآورد شده مراكز مصرف

- انجام مطالعات ومحاسبات فني پخش بار- اتصال كوتاه ، پايداري وتلفات سيستم شبكه توليد وانتقال بمنظورتعيين نقاط ضعف سيستم وتهيه گزارشهاي تحليلي لازم 

- انجام مطالعات فني و اقتصادي مربوط به شبكه هاي توزيع بمنظور پايداري ورعايت حدود استاندارد ( ولتاژ – پارامترهاي كيفي و...)

- تهيه وتدوين جداول كلي برآورد تجهيزات موردنياز خطوط وپستهاي انتقال نيرو درچارچوب برنامه هاي مصوب كوتاه مدت ودرازمدت

- نظارت برتهيه طرحها وبرنامه هاي شبكه توزيع ومشتركين وبرنامه هاي اجرايي نوسازي توزيع نيرو

- شناخت عوامل تلفات درنيروگاهها ، شبكه هاي انتقال وتوزيع ، بررسي فني واقتصادي جهت رفع عوامل مذكورو تعريف پروژه هاي مشخص كاهش تلفات

- تعيين سياستهاي اصلي بهره برداري ، تعمير ونگهداري تجهيزات اصلي وجانبي نيروگاهها

- جمع آوري اطلاعات فني واقتصادي درباره سايرنيروگاهها وشبكه ها بمنظور دستيابي به تامين برق منطبق با نيازهاي مصرف با ارزان ترين بها ء وبهترين كيفيت

- تهيه ميانگين آخرين قيمت ها وبرآوردهاي ارزي وريالي پروژه هاي مصوب

- تهيه برنامه زمانبندي براي اجراي پروژه هاي مصوب با همكاري ديگر واحدها ودرقالب نرم افزارهاي خاص كنترل پروژه

- كسب اطلاعات پيشرفت پروژه ها ازواحدهاي اجرايي وتهيه گزارشهاي كنترلي پروژه ها بااستفاده از نرم افزارهاي مشخص شده .

- توسعه ارتباطات با استفاده از شبكه هاي انتقال وتوزيع به منظور رفع احتياجات شركت وعرضه خدمات مخابراتي به ساير سازمانها.

- هماهنگي وتبادل نظر با مديران ومسئولان ذيربط شركت وخارج از شركت به منظور اخذ آخرين اطلاعات لازم براي برنامه ريزي درحوزه عملكرد شركت .

- تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت گروههاي ناظر دربخشهاي فرهنگي واخذ گزارشات مربوطه

- ارائه رهنمود به شركت توزيع جهت تعريف فعاليتهاي سالانه درزمينه مديريت مصرف

- بررسي وتحليل برنامه هاي توسعه درحوزه عملكرد شركت بمنظور برآورد برق مورد نياز

- جمع آوري آمار واطلاعات مشتركين مختلف وتجزيه وتحليل مصرف انرژي ها

- بررسي راههاي استفاده بهينه از انرژي – كاهش بار درساعات اوج بار واعمال مديريت مصرف وتشويق كاربران انرژي به طرق مناسب


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0