دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

سمت: مدير دفتر حقوقي و رسیدگی به شکایات
آقای هادی قائمی
سال استخدام: 1387
ایمیل: law [at] gilrec.co.ir
شماره تلفن: 013-33320656
دانشگاه: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته و گرایش تحصیلی: كارشناسي ارشد حقوق خصوصی

سوابق: کارشناس حقوقي، مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شکايات

 

وظایف دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات:

- حضور در محاكم به منظور پاسخ گويي به دعاوي مطروحه عليه شركت وطرح وتعقيب دعوي به نمايندگي از شركت پس از اعطاي نمايندگي از سوي مديريت عامل.

- حضور در دادسراها و مراجع انتظامي به منظور پاسخ گويي به شكايات مطروحه به طرفيت شركت طرح تعقيب شكايات به نمايندگي از سوي شركت عليه شخص يا اشخاص ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) خاطي ، پس از اعطاي نمايندگي از سوي مديريت عامل، قبول هرگونه نمايندگي از سوي شركت به منظور اجرای احكام دادگستري حضور در جلسات مختلف در مراجع مختلف با صلاحديد مديريت عامل يا ساير معاونين شركت.

- امضای اسناد تعهد آور واسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي واخذ اسناد در دفاتر مذكور وادارات ثبت اسناد واملاك با صلاحديد ومعرفي مديريت عامل.

- رسيدگي به امور حقوقي وقانوني مربوط به شركت و يا پاسخگويي به مكاتبات مختلف كه به نوعي ارتباط حقوقي وقانوني پيدا مي كند

- رسيدگي به امور مربوط به حريم خطوط مختلف برق واقدام مطابق مقررات در اين خصوص وپاسخ گويي به استعلامات مراجع مختلف در اين خصوص.

- ارتباط با مديريت عامل ومعاونين ومديريت هاي شركت به منظور رفع موانع ومعضلات مختلف كه ارتباط حقوقي وقانوني دارد .

- تشريك مساعي با همكاران در چارچوب مقررات به منظور حفظ حقوق شركت، به خصوص با دفتر حراست وامور محرمانه.

- هرگونه رسيدگي واظهار نظر در موارد حقوقي كه ارجاع می شود.

- تهيه گزارش ماهانه حقوقي وتهيه پيش نويس مكاتبات رسمي.

- تهيه آمار وگزارش های لازم.

 


6.0.12.0
گروه دورانV6.0.12.0