معاونت طرح و توسعه

عنوان: معاون طرح و توسعه
نام: نادر
نام خانوادگی: آذرپی
ایمیل: Nazarpey38 [at] yahoo.com
شماره تلفن: 013-33321019
دانشگاه: دانشگاه بنگلور هندوستان
رشته و گرایش تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق- قدرت

وظایف معاونت طرح و توسعه:

- نظارت براجرای خط مشی ها ، استانداردها ، دستورالعملها ومقررات شرکت در حوزه فعالیتهای طرح وتوسعه

-  تاییدنهایی مدارک ومشخصات فنی قرارداد طرحها

-  بررسی وتایید صلاحیت فنی مشاوران وپیمانکاران وهمکاری لازم در انتخاب آنها

-  راهنمایی در تهیه وبرآورد بودجه موردنیاز طرحها

-  تایید صورت وضعیت پیمانکاران نظارت برپیشرفت فعالیتهای اجرایی طرحها جلوگیری از انحرافات احتمالی از ویژگی های فنی طرحها در اجرا

-  نظارت بر انعقاد قراردادها واجرای آنها

-  نظارت برنحوه تنظیم اسناد مناقصه خرید تجهیزات خطوط وپستها وعملیات ساختمانی

-  کنترل وهدایت عملکرد واحدهای تحت سرپرستی


گروه دورانV6.0.12.0