معاونت طرح و توسعه

eftekhari.jpg

سمت: سرپرست معاونت طرح و توسعه
آقای مهندس محمد افتخاری
ایمیل: m.eftekhari [at] gilrec.co.ir
شماره تلفن: 013-33321019
رشته و گرایش تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت

سابقه خدمت دولتی: 13 سال

 

وظایف معاونت طرح و توسعه:

- نظارت براجرای خط مشی ها ، استانداردها ، دستورالعملها ومقررات شرکت در حوزه فعالیتهای طرح وتوسعه

-  تاییدنهایی مدارک ومشخصات فنی قرارداد طرحها

-  بررسی وتایید صلاحیت فنی مشاوران وپیمانکاران وهمکاری لازم در انتخاب آنها

-  راهنمایی در تهیه وبرآورد بودجه موردنیاز طرحها

-  تایید صورت وضعیت پیمانکاران نظارت برپیشرفت فعالیتهای اجرایی طرحها جلوگیری از انحرافات احتمالی از ویژگی های فنی طرحها در اجرا

-  نظارت بر انعقاد قراردادها واجرای آنها

-  نظارت برنحوه تنظیم اسناد مناقصه خرید تجهیزات خطوط وپستها وعملیات ساختمانی

-  کنترل وهدایت عملکرد واحدهای تحت سرپرستی


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0