معاونت مالی و پشتیبانی

سمت: معاون مالی و پشتیبانی
آقای دکتر محسن محمدنوربخش لنگرودی
ایمیل: Noorbakhsh [at] gilrec.co.ir
شماره تلفن: 013-33328924
رشته و گرایش تحصیلی: دكتراي
مديريت بازرگاني- مديريت مالي

سابقه خدمت دولتی: 30 سال

 

وظایف معاونت مالی و پشتیبانی:

- نظارت وسرپرستی کلیه عملیات مربوط به پرداخت هزینه های جاری وسرمایه ای شرکت از محل منابع داخلی و سایر منابع از قبیل : طرحهای عمرانی عوارض ووام وتبصره های بودجه براساس مقررات وقوانین مربوط وبودجه مصوب سالانه شرکت وارائه پیشنهادهای مناسب برای رفع اشکالات
- نظارت وسرپرستی برثبت ونگهداری حسابها وتهیه صورتهای مالی سالانه شرکت وتهیه گزارشات میاندوره ای
- تجزیه وتحلیل حسابها وصورتهای مالی وانجام عملیات اصلاحی در جهت نیل به اهداف هیأت مدیره ومجمع عمومی ضمن هم آهنگی با سازمان حسابرسی وبازرس قانونی شرکت
- بهبود واصلاح سیستمهایمالی وحسابداری شرکت
- ارائه راهکارهای عملی جهت تامین منابع مالی شرکت بمنظور تامین مالی بموقع
- سرپرستی ونظارت در تهیه وتامین کالا وخدمات موردنیاز شرکت در سطوح معاملات عمده ومتوسط وجزئی
- شرکت در جلسات مناقصه ومزایده وتعیین صلاحیت پیمانکاران وانعقاد قراردادهای لازم
- نظارت مالی برکلیه قراردادهای مبادله شده
- سرپرستی ونظارت کالاها در انبار وتوزیع به موقع آنها براساس دستورالعملها ومقررات جاری شرکت وانجام کنترلهای داخلی آنها
- انجام اقدامات لازم برای فروش کالاهای مازاد براساس قوانین وآیین نامه معاملات شرکت
- نظارت در ارائه خدمات عمومی ، رفاهی ، تاسیساتی وحمل ونقل
- نظارت عالیه برموضوعات حقوقی شرکت
- نظارت عالیه بر وصول درآمد
- انجام سایر وظایف محوله


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0