معاونت منابع انسانی

870015.jpg

سمت: سرپرست معاونت منابع انسانی
آقای محمدرضا خسروی ویشکائی
ایمیل: M.khosravi [at] gilrec.co.ir
شماره تلفن: 013-33328441
رشته و گرایش تحصیلی:
دکتری مدیریت بازرگانی - بازاریابی

سابقه خدمت دولتی: 15 سال

 

وظایف معاونت منابع انسانی:

معاونت منابع انسانی شرکت در راستای انجام وظایف مشروحه ذیل با بکار گیری امکانات و منابع انسانی سه دفتر بنامهای «دفتر سازماندهی و بهبود روشها» ، «دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش» و دفتر مدیریت کیفیت و بهره وری» و یک امور بنام « امور کارکنان و رفاه» در زمینه های برنامه ریزی و استخدام، سازماندهی و تشکیلات، آموزش و بهسازی و نگهداشت کارکنان و مساعدت و همکاری با مدیریت ارشد شرکت در زمینه های مربوط به توسعه مدیریت و تکنیکهای مربوط به تعالی سازمانی  شرکت فعالیت می نماید.

 

-تحليل وضعيت نيروي انساني شركت وتعيين نيازهاي استخدامي شركت وانجام اقدامات لازم براي تامين آنها درچارچوب مقررات

-تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان وانجام اقدامات لازم براي تامين نيازهاي برآورد شده

-اجراي برنامه هاي آموزشي لازم وانجام اقدامات لازم براي بهره گيري مطلوب ازآنها

-طراحي سازمان و تشكيلات شركت براساس موازين علمي و سياست هاي وزارت نيرو

-اجراي طرحهاي مصوب طبقه بندي مشاغل كارمندي وكارگري درچارچوب دستورالعملها وضوابط حاكم

-انجام اقدامات لازم در جهت بهبود روشها وگردش كارها بمنظورحذف تشريفات

-انجام اقدامات لازم درجهت تحول اداري ،توسعه مديريت 

-صدوراحكام مختلف كارگزيني براساس قوانين ومقررات جاري

-اجراي مقررات انظباطي كاركنان وارائه پيشنهادات لازم دراين زمينه

-انجام اقدامات لازم براي اجراي طرحهاي بيمه ودرمان مصوب وزارت نيرو

-تهيه واجراي طرحها وبرنامه هاي رفاهي متناسب با مقتضيات شركت وقوانين ومقررات

-بررسي عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي بمنظور شناخت نارسائيها واقدام لازم براي اصلاح آنها

-بررسي واعلام نظر درخصوص كارهاي ارجاعي رياست مجمع عمومي شركتهاي وابسته پيرامون مسايل مربوط به نظام طبقه بندي مشاغل ، چارت سازماني ، استخدام وبطوركلي دستورالعملهاي مربوط به سياست گذاري دربخش نيروي انساني شركتهاي مذكور


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0