اطلاع رسانی در خصوص عملکرد شرکت موضوع ماده 45 ضوابط اجرایی قانون بودجه

مصوبه و موافقتنامه بودجه
تاریخ انتشار : 2022/04/20 اندازه پرونده: 2630098 bytes
  تاریخ انتشار : 2022/01/20 اندازه پرونده: 21280208 bytes
   تاریخ انتشار : 2021/04/21 اندازه پرونده: 2862865 bytes

    اطلاع رسانی در خصوص عملکرد شرکت موضوع ماده 45 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397
    تاریخ انتشار : 2019/07/29 اندازه پرونده: 38157 bytes
     تاریخ انتشار : 2018/12/26 اندازه پرونده: 37973 bytes
      تاریخ انتشار : 2018/09/24 اندازه پرونده: 38475 bytes
       تاریخ انتشار : 2018/06/24 اندازه پرونده: 38316 bytes

        6.1.10.0
        گروه دورانV6.1.10.0