واحد آمار و اطلاعات

امروزه اهمیت نقش روز افزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها، سیاست گزاری ها و برنامه ریزی ها بر کسی پوشیده نیست. این نقش و قابلیت های آن در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری و سامانه های اطلاعاتی آنها نه تنها از شاخص های توسعه یافتگی به شمار می رود، بلکه در اختیار نداشتن آمار و اطلاعات کافی، صحیح و بهنگام، اتخاذ سیاست های موثر و برنامه ریزی های توسعه ای را ناممکن می گرداند. بر مبنای این نگرش نقش و جایگاه نظام آمار و اطلاعات و انسجام آن در توسعه صنعت برق که یکی از صنایع زیر بنایی کشور است از اهمیت و حساسیت غیر قابل انکاری برخوردار است.

وظایف واحد آمار:

1- تهیه گزارش های استاندارد و آمارهای تحلیلی با تکیه بر اصول بنیادین آمارهای رسمی

2- نظارت بر ایجاد و نگهداری  بانک های اطلاعاتی با تاکید بر به روز بودن آمار و اطلاعات

3- هماهنگی در تعاریف اقلام آماری بر اساس استاندارد های وزارت نیرو به منظور یکسان سازی آمار و اطلاعات

4- سنجش و بررسی نیازهای آماری شرکت در راستای برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت

5- نگاه فرایندی و کیفی به تولید آمار جهت حرکت به سمت پیاده سازی نظام آماری ثبتی مبنا، بر اساس سیاست های مرکز آمار ایران

و...

آمار ماهیانه آمار فصلی آمار سالیانه (کارنامه آماری دستگاه)

 


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0