گزارش عملکرد دستگاه
تاریخ انتشار : 1399/02/22 تاريخ ايجاد : 1399/02/22 اندازه پرونده: 2888491 bytes خلاصه

 

دانلود فایل های اکسل کارنامه آماری 1398

  تاریخ انتشار : 1398/02/30 تاريخ ايجاد : 1398/02/30 اندازه پرونده: 2282924 bytes خلاصه

  کارنامه آماری سال 1397

   

  دانلود فایلهای اکسل کارنامه آماری سال 1397

   تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 4555323 bytes خلاصه

   کارنامه آماری سال 1396

   دانلود فایلهای اکسل کارنامه آماری سال 1396

    تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 7189667 bytes خلاصه

    کارنامه آماری سال 1395

     تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 2712891 bytes خلاصه

     کارنامه آماری سال 1394

      تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 3930755 bytes خلاصه

      کارنامه آماری سال 1393

       تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 3332939 bytes خلاصه

       کارنامه آماری سال 1392

        تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 4551501 bytes خلاصه

        کارنامه آماری سال 1391

         تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 4068202 bytes خلاصه

         کارنامه آماری سال 1390

          تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 4716854 bytes خلاصه

          کارنامه آماری سال 1389

           صفحه1از212.بعدي.برو

           5.6.6.0
           گروه دورانV5.6.6.0