معاون برنامه ریزی و تحقیقات


عنوان: معاون برنامه ریزی و تحقیقات

نام: علیرضا
نام خانوادگی: جوادی خلسری
شماره تلفن: 01333331308
دانشگاه: دانشگاه گیلان
رشته و گرایش تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک

 

وظایف معاونت برنامه ریزی و تحقیقات:

- تهیه وتدوین برنامه های تولید ، انتقال وتوزیع ، فوق توزیع ، مخابرات ومهندسی ارزش در راستای برنامه های توسعه ونیازهای حوزه عملکرد شرکت وارائه مناسب ترین الگوی توسعه ونوسازی برق منطقه

- تجزیه وتحلیل پخش بار وپایداری سیستم بمنظور ارائه پیشنهادهای لازم واخذ مصوبات مربوط

- تهیه وتحلیل راهکارهای مدیریت مصرف واتخاذ تدابیر لازم برای استفاده بهینه از انرژی

- تهیه وتدوین بودجه های جاری ، عمرانی وسرمایه گذاریهای اختصاصی در چارچوب ضوابط ومقررات

- انجام مطالعات مربوط به قیمت تمام شده برق وتعیین سود وزیان وتجزیه وتحلیل اقتصادی خاموشی ها

- انجام اقدامات لازم برای مکانیزه نمودن سیستم های اطلاعات مدیریت واستقراربانکهای اطلاعاتی

- بررسی نیازهای تحقیقاتی حوزه عملکرد شرکت وانجام برنامه ریزیها واقدامات لازم برای رفع این نیازها

- تهیه وتدوین کارنامه های سالانه وبولتن های آماری ونشریات در چارچوب ضوابط ومقررات

- بررسی امکانات ساخت داخل منطقه حوزه عملکرد وانجام اقدامات لازم برای ارتقای کیفی وبهره گیری مطلوب از آنها

- تبادل نظر با مراکز تحقیقاتی بمنظور اجرای پروژه های تحقیقاتی موردنیاز شرکت وانجام اقدامات لازم برای کاربری نمودن تحقیقات

- بررسی مستمر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی بمنظور شناخت نارسائیها وپیشنهاد طرحهای مناسب برای ارتقای کمی وکیفی وظایف معاونت


گروه دورانV6.0.12.0